skip to Main Content
0226-345660 info@sportsl.nl Sport Servicepunt Langedijk

Download de Privacyverklaring Sollicitanten hier

Privacyverklaring voor sollicitanten

Beste geïnteresseerde,

De Algemene Verordening gegevensbescherming (“AVG”) is sinds 25 mei 2018 van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Social Leisure Group B.V. en Stichting Sport Servicepunt Langedijk (tezamen in deze genoemd “Beheerder”) verwerken als verwerkingsverantwoordelijke jouw persoonsgegevens. Beheerder respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verwerkt. In deze privacyverklaring leggen wij graag uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Deze privacyverklaring ziet op verwerkingen die worden verricht door Beheerder, in deze vertegenwoordigd door de volgende partijen:

Naam: Social Leisure Group B.V.
Bezoek- en postadres: James Wattstraat 8, 1817 DC Alkmaar
KvK-nummer: 69679703
Naam: Stichting Sport Servicepunt Langedijk
Bezoek- en postadres: dr. Wilminkstraat 3, 1723 XN Noord-Scharwoude
KvK-nummer: 37113293

Als je vragen hebt, of als je gebruik wilt maken van een van jouw individuele rechten, kan je contact opnemen met onze privacy-contactpersoon/functionaris gegevensbescherming:

Contactpersoon: Silvie Mensink
E-mailadres: s.mensink@socialleisure.nl
Telefoonnummer: 06 40 12 11 25

Doeleinden verwerking
Jouw persoonsgegevens kunnen door jou aan Beheerder, of aan een aan Beheerder verbonden persoon, worden verstrekt per post of via een e-mail. Hierbij worden onder andere NAW-gegevens, opleidingsgegevens of contactgegevens verstrekt.

Beheerder kan deze en andere verstrekte persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • het leggen en onderhouden van contact;
 • het beantwoorden van door jou gestelde vragen of het verstrekken van door jou gevraagde informatie;
 • het maken van een selectie van kandidaten om een sollicitatieprocedure mee te starten;
 • het doorlopen van een sollicitatieprocedure;
 • het voeren van een juiste administratie en intern beheer;
 • het behandelen van jouw eventuele klachten en het oplossen van geschillen;
 • het doorlopen van de precontractuele fase met jou en het kunnen aangaan van een (arbeids)overeenkomst met jou;
 • jou toegang te kunnen verstrekken tot terreinen, gebouwen en lokalen van Beheerder;
 • jou te informeren over ontwikkelingen binnen de organisatie(s) van Beheerder;
 • marketingdoeleinden;
 • ter waarborging van de veiligheid van jou, andere personen en goederen;

Beheerder verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Als Beheerder voornemens is jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, zal Beheerder contact met jou opnemen om je de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking. Dit zal gebeuren vóór een eventuele verdere verwerking, waarbij de informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie met jou zullen worden gedeeld.

Rechtsgrond(en) voor de verwerking
De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk minimaal een rechtsgrond. Hieronder worden deze rechtsgronden toegelicht.

Toestemming
De rechtsgrond toestemming is van toepassing indien jij vrije, expliciete, ondubbelzinnige toestemming aan Beheerder hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken. Als Beheerder persoonsgegevens verwerkt op basis van de door jou verleende toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door jou verleende toestemming, dan mag er, nadat jij jouw toestemming hebt ingetrokken, geen verdere verwerking meer plaatsvinden. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Precontractuele maatregelen
In een aantal gevallen baseren wij de verwerking op jouw verzoek tot het nemen van maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst met als doel het kunnen sluiten van deze overeenkomst. Als je bijvoorbeeld wenst dat een van de door Beheerder vertegenwoordigde organisaties met jou een arbeidsovereenkomst aangaat, is het noodzakelijk in dat kader een of meer van eerder genoemde persoonsgegevens te verwerken.

Gerechtvaardigd belang
De verwerking van jouw persoonsgegevens is in sommige gevallen noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Beheerder of van een derde. In dat geval beoordeelt Beheerder of jouw belangen en grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan die gerechtvaardigde belangen. Alleen als dat niet het geval is, verwerkt Beheerder jouw persoonsgegevens op grond van de grondslag van de belangenafweging.

Als Beheerder persoonsgegevens (mede) verwerkt op basis van een belangenafweging, dan zal Beheerder de gerechtvaardigde belangen vermelden en jou hierover informeren.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens
Beheerder zal jou vooraf informeren over gevallen waarin jij verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken die vervolgens door Beheerder verwerkt moeten worden op grond van:

 • een wettelijke of contractuele verplichting en/of;
 • omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te kunnen sluiten.

In dat geval zal je tevens worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan jouw eventuele weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken.

Beheerder maakt in de vacaturetekst duidelijk welke (persoons)gegevens minimaal benodigd zijn om te kunnen beoordelen of je toegelaten wordt tot de sollicitatieprocedure. Wanneer je deze persoonsgegevens niet (volledig) aanlevert, kan Beheerder besluiten je niet tot de procedure toe te laten. In iedere fase van de sollicitatieprocedure kan om aanvullende (persoons)gegevens worden gevraagd. Daarbij zal worden toegelicht wat de consequentie is wanneer deze (persoons)gegevens niet worden verstrekt. Wanneer een van de door Beheerder vertegenwoordigde organisaties uiteindelijk besluit met jou een arbeidsovereenkomst aan te gaan, kan Beheerder je eveneens verplichten aanvullende (persoons)gegevens te verstrekken om de overeenkomst aan te kunnen gaan. Ook dan zal worden toegelicht wat de consequentie is wanneer deze (persoons)gegevens niet worden verstrekt.

Bewaartermijnen
Als je algemene informatieverzoeken doet en/of vragen stelt, dan bewaart Beheerder jouw persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden zolang er onafgebroken contact is over één en hetzelfde onderwerp. Nadat er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, zullen jouw persoonsgegevens binnen de daaropvolgende vier weken worden verwijderd.

Als je solliciteert of concreet interesse toont in een vacature of het verrichten van werkzaamheden voor een van de door Beheerder vertegenwoordigde organisaties, dan bewaart Beheerder jouw persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden zolang de sollicitatieprocedure loopt en/of er over en weer interesse wordt getoond in het mogelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst. Jouw persoonsgegevens zullen worden verwijderd binnen de vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure of wanneer er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, uiterlijk binnen de vier weken daarna. Het voorgaande lijdt uitzondering wanneer jij toestemming geeft om jouw persoonsgegevens langer op te slaan. In dat geval worden jouw persoonsgegevens tot maximaal één jaar na toestemming bewaard.

In het geval van klachten of geschillen over het contact of de sollicitatieprocedure worden jouw persoonsgegevens bewaard gedurende de behandeling van deze klachten en geschillen. Wanneer het duidelijk is dat een klacht of geschil is opgelost dan zullen de daarvoor bewaarde persoonsgegevens worden verwijderd.

Aanvullende informatie over verstrekking en verwerking
Jouw persoonsgegevens zullen niet aan andere ontvangers worden verstrekt. Er is géén sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties.

Tot slot vindt er geen geautomatiseerde besluitvorming en profilering plaats.

Jouw rechten als sollicitant
Op grond van de AVG komen jou diverse rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens toe:

 • het recht op inzage en kopie;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht op gegevenswissing;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Indien je gebruik wil maken van jouw rechten, kan je een verzoek indienen via de in deze verklaring genoemde contactgegevens. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Beheerder niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten.

Binnen een maand nadat Beheerder een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten van jou heeft ontvangen, zal Beheerder jou informeren. Daarbij zal Beheerder aangeven of en hoe aan jouw verzoek gevolg gegeven zal worden en zo niet, waarom niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan Beheerder de reactietermijn van een maand verlengen. Beheerder zal in dat geval binnen één maand aan jou kenbaar maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. Het uitoefenen van de recht(en) door jou is in beginsel kosteloos.

Indienen klacht bij de toezichthouder
Het kan zijn dat je, ondanks de zorgvuldige aanpak van Beheerder, een klacht hebt over de wijze waarop Beheerder jouw persoonsgegevens verwerkt en/of met jouw rechten omgaat. Je kan dan een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt je via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is opgesteld op 1 juli 2019 en kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden tijdig op een duidelijke wijze bekend gemaakt.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kan je contact opnemen via de in deze verklaring vermelde contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

Social Leisure Group B.V. en Stichting Sport Servicepunt Langedijk, namens deze,

Beheerder

Back To Top
X