skip to Main Content
0226-345660 info@sportsl.nl Sport Servicepunt Langedijk

Reglement Sportweek:

 

Op het moment van deelname hanteren we de onderstaande leeftijden per categorie:

 • Kids teams: vanaf 7 jaar tot en met 11 jaar, of tot en met groep 7 (met max 1 dispensatiespeler op aanvraag).
 • Jeugdteams van 12 of groep 8 tot en met 15 jaar (met max 1 dispensatiespeler op aanvraag).
 • Volwassen teams vanaf 16 jaar.

Indeling van de teams:

 • Kids en jeugd teams bestaan uit 8 deelnemers en een coach (jeugdteams minimaal 3 meiden).
 • Volwassen teams bestaan uit minimaal 8 deelnemers (waarvan minimaal 3 dames).
 • In het programmaoverzicht staat omschreven hoe veel dames/meiden er minimaal moeten worden ingezet per onderdeel.
 • Coach bij de volwassenen mag ingezet worden als deelnemer.
 • Elke deelnemer moet aan minimaal 2 dagactiviteiten meedoen.
 • Indien de organiserende vereniging aangeeft dat de activiteit uit meerdere onderdelen bestaat en er meer dan 8 teamleden ingezet mogen worden dan dienen dit personen te zijn die ook minimaal aan twee dagactiviteiten meedoen tijdens de sportweek en er nog steeds wordt voldaan aan de minimale eis van het aantal dames/meiden dat wordt ingezet. Dit geld ook en vooral voor de laatste dag, de finaledag.

De rol van de coach:

 • De coach moet bij aanvang  van de sportweek minimaal 18 jaar zijn.
 • De coach dient zich elke dag minimaal 15 minuten voor aanvang van de activiteit te melden bij de organisatie.
 • De coach zorgt er voor dat de deelnemers bekend zijn met de spelregels.
 • De globale spelregels worden vooraf in een coachoverleg, welke op maandag 8 juni 2020 in de Sporthal Geestmerambacht gehouden wordt, bekend gemaakt en dienen vooraf te worden doorgenomen met de teamleden.

De regels voor het team:

 • Het hele team dient 15 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig te zijn zodat er op tijd gestart kan worden. Te laat aanwezig is de wedstrijd verliezen.
 • Reservespelers mogen alleen ingezet worden in geval van een blessures of andere dwingende omstandigheden en alleen in overleg met en na toestemming van de organisatie. Deze reservespelers vervangen dan één van de teamleden, deze mag dan verder niet meer meedoen aan die dagactiviteit.
 • Bij de verschillende onderdelen worden kledingeisen gesteld, daaraan dient iedere deelnemer zich te houden. Niet voldoen aan de kledingeisen betekend niet meedoen met dat onderdeel en geen score voor die persoon bij dat onderdeel. Deze regel wordt nageleefd ter voorkoming van blessures en gevaar voor jezelf en anderen.
 • Elke dag houden wij de uitslagen bij op internet. Ook wordt daar zo veel mogelijk het laatste nieuws weergegeven, dus kijk elke dag even op www.sportsl.nl

 

De wedstrijdleiding:

 • Voor een eerlijk en sportief verloop van de afzonderlijke sportonderdelen wordt zorg gedragen door een aantal scheidsrechters, juryleden, rondentellers en tijdwaarnemers.
 • Alle deelnemers dienen zich aan de aanwijzingen en beslissingen van deze officials te houden.
 • Uitslagen doorgegeven door de vereniging aan Langedijk Sport & Events en die worden meegenomen voor het eindklassement. De uitslag kan na het doorgeven niet meer worden gewijzigd. Indien de uitslag niet duidelijk is dan dienen de getroffen teams dit op te nemen gelijk na de bekendmaking van de vereniging.
 • Protesten kunnen uitsluitend door de coach worden ingediend bij de wedstrijdleiding, mocht men er daar niet uit komen, dan neemt de hoofdorganisatie een beslissing. Deze beslissing is altijd bindend.
 • Bij onregelmatigheden of misdragingen kan de wedstrijdleiding besluiten tot diskwalificatie van individuele deelnemers of zelfs tot uitsluiting van een heel team. Wij verwachten dat dit absoluut niet aan de orde zal zijn.
 • Als er gedurende het evenement situaties voordoen, waarin het reglement niet voorziet, neemt de hoofdorganisatie een beslissing, deze is altijd bindend.

 

Eigen risico:

Deelname geschiedt geheel voor eigen risico:

Verzekeringsmaatschappijen eisen steeds meer van de organisatie van evenementen. Zo moet bijvoorbeeld bewezen worden dat alle deelnemers volledig op de hoogte zijn van de regels en risico’s van iedere activiteit. Mocht het zo zijn dat er iets misgaat, dan is dit een voorwaarde voor het uitkeren van een schadevergoeding.

Dit betekend dat ieder teamlid, dat meedoet aan een activiteit, de regels goed door moet lezen en ook een handtekening moet zetten, waarmee hij/zij aangeeft dat hij/zij de regels gelezen heeft, snapt en ermee instemt. Voor minderjarige deelnemers moet één van de ouders tekenen waarmee aangegeven wordt dat zij de regels en risico’s met hun kind besproken hebben.

Na sluiting van de inschrijving op 30 april, ontvangt de coach de lijsten waarop de activiteiten van de Sportweek staan vermeld en de daarbij behorende regels. Deze lijsten dienen te worden doorgelezen en getekend door alle deelnemers. Deze lijsten dienen tijdens het coachoverleg op maandag 8 juni bij de hoofdorganisatie te worden ingeleverd. Geen getekende lijst, betekend geen deelname. Indien er reserve deelnemers worden ingezet moeten ook zij eerst getekend hebben voor ze deel kunnen nemen aan de activiteit. De coach is verantwoordelijk voor de inzet en het laten tekenen van de deelnemers.

De deelnemers vrijwaren de organisatie en bij de organisatie betrokken instanties en personen van alle aanspraken en vorderingen, die mogelijkerwijs kunnen voortvloeien uit deelname aan de Sportweek Langedijk.

De organisatie en de sportverenigingen die ondersteuning bieden, of een activiteit organiseren, alsmede de eigenaren van de accommodaties waar de activiteiten gehouden worden, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen en eventueel gehuurde of geleende spullen van deelnemers, coaches of ongevallen, welke voortvloeien uit deelname aan de Sportweek Langedijk.

 

Let op! Zelf regelen:

 • Teamoutfit, zodat het hele team herkenbaar is tijdens de sportweek.
 • Per onderdeel staat er in het programma waar de teams aan moeten voldoen of zelf moeten regelen. Tevens wordt dit bij het coachoverleg van 8 juni genoemd
 • Speldjes om de rugnummers op te spelden.
 • De teams moeten voldoen aan de kledingeisen per onderdeel.
 • Sportiviteit en gezelligheid.

Coachoverleg:

Maandag 8 juni 2020 in de Sporthal Geestmerambacht  (tijd is nog onder voorbehoud) vindt het coachoverleg plaats waar alle organiserende verenigingen uitleg geven over de door hun verzorgde activiteit.

 

Back To Top
X